Kapunda Light Community Church

Location:73 Main St, Kapunda SA 5373, Australia